วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

จุดประสงค์รายวิชา
  1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิมพ์อังกฤษ
  2. มีทักษะในการพิมพ์อังกฤษแบบสัมผัส
  3. มีทักษะในการบำรุงรักษาเครื่อง
  4. มีกิจนิสัยที่ดีในการพิมพ์

สมรรถนะรายวิชา
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพิมพ์อังกฤษแบบสัมผัส
  2. พิมพ์สัมผัสแป้นพิมพ์ต่าง  ๆ ตามหลักการ
  3. คำนวณคำสุทธิตามหลักเกณฑ์
  4. พิมพ์จดหมายธุรกิจตามหลักการ
  5. ดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ดีด หรือเครื่องคอมพิวเตอร์

คำอธิบายรายวิชา

                ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพิมพ์อังกฤษแบบสัมผัสการพิมพ์แป้นอักษร แป้นตัวเลข สัญลักษณ์ เครื่องหมายการพิมพ์ประโยค การคำนวณคำสุทธิ จดหมายธุรกิจและการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีด หรือเครื่องคอมพิวเตอร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น